Opłaty

Opłaty za przedszkole pobierane są zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 r. NR 636/XXXVII/. Czas na bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę jest od godziny 07.00-12.00. Miesięczna opłata za korzystanie przez dziecko ze świadczeń, wynosi 1 zł za godzinę zegarową zajęć, przy czym opłaty za niepełne godziny przelicza się proporcjonalnie. W przypadku odpłatnego korzystania przez dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny z przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Płock lub formy opieki nad dzieckiem do lat 3, ustala się dla każdego dziecka     miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń z 40% zniżką.

Ponadto zwolnione są całkowicie  z opłaty za pobyt w przedszkolu  dzieci sześcioletnie oraz dzieci z rodzin, w których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku  rodzinnego.  Podstawą zwolnienia z opłaty jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji lub zaświadczenia o otrzymanym zasiłku, wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

Zgodnie z Zarządzeniem 3930 na 2022 r. Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23.12.2022r. z dniem 1 stycznia 2023, opłata za korzystanie z posiłków w MP 16 wynosi: 12 zł dziennie za 3 posiłki, 9,60 zł za 2 posiłki.

Można dokonać zmian deklaracji spożywania posiłków, ale należy to zgłosić na koniec miesiąca, przed 1 dniem kolejnego miesiąca.

Opłaty za przedszkole należy wnosić do każdego 15 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Za nieterminowe wpłaty są naliczane odsetki. Wpłat należy dokonywać w formie bezgotówkowej po otrzymaniu przelewu na e-maila.

Od września 2015r miasto Płock zmieniło formę opłaty za przedszkola. Aktualnie obowiązkiem miasta jest realizacja obowiązkowego programu edukacyjno-opiekuńczego w wymiarze pięciu godzin za darmo. Pozostałe godziny obecności dziecka w przedszkolu są płatne według stawek oraz zasad rozliczania definiowanych przez samorządy. Czas pobytu dzieci jest rejestrowany przez system elektroniczny (czytnik kart znajdujący się w placówce) za pomocą kart magnetycznych lub poprzez wprowadzenie odpowiedniego hasła i kodu przypisanego w indywidualnej umowie. Po upływie miesiąca na tej podstawie generowane są rachunki dla rodziców. Aby umożliwić rodzicom zweryfikowanie czasu ich dzieci w placówce oraz wygenerowanych opłat mogą skorzystać z uruchomionego Portalu dla rodziców:

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT